8+ xe khách Quảng Bình đi Quy Nhơn/Quy Nhơn-Quảng Bình

1. Xe khách Quảng Bình đi Quy Nhơn

1.1 Nhà xe An Bình

 • Điểm nhận khách:  14h00 – Quảng Bình (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 00h00 – Bình Định (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 500.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0907 866 530

(Ảnh: vexere.com)

1.2 Nhà xe A Ba

 • Điểm nhận khách: 05h30 – Quảng Bình (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 17h20 – Bình Định (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 1.000.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0988 881 112 

(Ảnh: vexere.com)

1.3 Nhà xe Lộc Thuỷ

 • Điểm nhận khách: 15h00 – TP Đồng Hới (đường tránh)
 • Điểm trả khách: 00h00 – Quảng Bình (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 400.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0962 354 555

(Ảnh: facebook.com)

1.4 Nhà xe Vân Tuyến

 • Điểm nhận khách: 21h30 – Quảng Bình (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 09h20 – Bình Định (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 300.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0975 252 171

(Ảnh: vexere.com)

1.5 Nhà xe Hoàng Long (Đỏ)

 • Điểm nhận khách: 05h30 – Quảng Bình (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 17h20 – Bình Định (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 700.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0932 518 885

(Ảnh: vexere.com)

1.6 Nhà xe Hoàng Long – Hà Nội

 • Điểm nhận khách: 02h30 – Quảng Bình (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 15h15 – Bình Định (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 1.100.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0978 939 373

(Ảnh: vexere.com)

1.7 Nhà xe Hoàng Long (Cô 2)

 • Điểm nhận khách: 22h30 – Quảng Bình (dọc Quốc Lộ 1A)
 •  Điểm trả khách: 10h30 – Bình Định (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 1.100.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0981 269 339

(Ảnh: vexere.com)

1.8 Nhà xe Tín Nghĩa 

 • Điểm nhận khách: 22h30 – Quảng Bình (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 11h20 – Bình Định (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 500.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0985 317 177

(Ảnh: vexere.com)

2. Xe khách Quy Nhơn (Bình Định) đi Quảng Bình 

2.1 Nhà xe A Ba

 • Điểm nhận khách: 05h14 – Bình Định (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 14h34 – Quảng Bình (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 1.000.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0988 881 112 

(Ảnh: vexere.com)

2.2 Nhà xe Hoàng Long (Cô 2)

 • Điểm nhận khách: 01h40 – Bình Định (dọc Quốc Lộ 1A)
 •  Điểm trả khách: 15h30 – Quảng Bình (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 700.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0981 269 339

(Ảnh: vexere.com)

2.3 Nhà xe Lộc Thuỷ

 • Điểm nhận khách: 16h00 -Quy Nhơn (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 01h30 – TP Đồng Hới (đường tránh)
 • Giá vé tham khảo: 500.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0962 354 555

(Ảnh: facebook.com)

2.4 Nhà xe Vân Tuyến

 • Điểm nhận khách: 03h10 – Bình Định (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 15h00 – Quảng Bình (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 300.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0975 252 171

(Ảnh: vexere.com)

2.5 Nhà xe Hoàng Long – Hà Nội

 • Điểm nhận khách: 03h40 – Bình Định (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 16h52 – Quảng Bình (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 1.100.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0978 939 373

(Ảnh: vexere.com)

2.6 Nhà xe Hoàng Long (Đỏ)

 • Điểm nhận khách: 20h10 – Bình Định (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 08h00 – Quảng Bình (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 700.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0932 518 885

(Ảnh: vexere.com)

2.7 Nhà xe Tín Nghĩa 

 • Điểm nhận khách: 09h40 – Bình Định (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 01h20 – Quảng Bình (dọc Quốc Lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 500.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0985 317 177

(Ảnh: vexere.com) 

Thục Nhi